Retorik är läran om talets konst. Det härstammar från antiken och utvecklades där av stora retoriker såsom Aristoteles och Cicero formade mycket av den retorik som lever i vårt samhälle än idag. Retoriken finns överallt: i det sociala, på jobbet och där hemma. Allt är egentligen retorik och många använder sig utav retoriska tekniker och begrepp utan att vara medvetna om det.

Retorikens historia:

Retoriken uppstod som sagt antikens stora civilisationer. De allra tidigaste retoriska skrifterna kommer från Mesopotamien. I antikens Egypten var vältalighet en av de mest högaktade egenskaperna en person kunde ha och värdesattes högt i samhället. Deras form av retorik la stor vikt vid att en person skulle veta när hen skulle prata respektive vara tyst. Den var således en blandning av vältalighet och tystnad och de menade även att retorik skulle stötta samhället, inte ifrågasätta det.

De mest kända exemplen av klassisk retorik kommer från Grekland. De första skrifterna om makten språk har kan tillskrivas filosofen Empedokles. I den kända skriften Illiaden av Homeros står det också om hur hjältarna Akilles och Odysseus blev kända och berömda för deras förmåga att genom talkonst påverka sina överordnade och sina arméer.

Sofisterna var en viktig grupp i utvecklingen av den klassiska retoriken.  Det var en grupp människor som tjänade pengar på att undervisa mot betalning och bidrog således till spridningen av retoriken i samhället. Deras retorik syftade främst till att lära sig att påverka andra människor i önskvärd riktning. De ansåg att den som var bäst i retorik var den som kunde försvara den svårast försvarbara saken.

Aristoteles är en av de mest kända retorikerna genom tiderna. Han var lärjunge till den kanske mest inflytelserika personen i västerländsk filosofi, nämligen Platon. Aristoteles skrev boken “retorikens konst” som kan anses ha lagt grunden till den moderna retoriken och det är Aristoteles läror som ekar på retorik-lektioner än idag.

Hålla tal: 

Att hålla tal är en stor skräck för många. Det bästa man kan göra om man är nervös inför att hålla ett tal är att förbereda sig ordentligt. Och då är det till stor hjälp att läsa på lite om grundläggande retorik. Självklart behöver man inte kunna allt om retorikens historia eller mästare men att kunna grunderna kommer man riktigt långt på.

Etos, Patos och Logos:

Det som kan vara viktigt att tänka när du ska övertyga personer och det som är grundbulten i ett övertygande tal är Etos, Patos och Logos. Etos är ett grekiskt ord som betyder “karaktär” och det handlar om en grupps grundläggande tro och uppfattningar. Här bygger du upp de långvariga känslorna och du ska visa entusiasm för publiken. Du ska etablera trovärdighet och respekt. Logos handlar om logisk och det är här som du tar upp de förnuftiga delen av dina argument t ex statistik vittnesmål och riktiga exempel. Pathos handlar om de direkta känslorna och där vädjar du till åhörarnas känsla för rätt och fel. Det kan handla om känslor såsom medkänsla fruktan hat och kärlek. Kom ihåg att inte använda för mycket patos eftersom att de känslorna försvinner efter ett tag och då kommer publiken endast ihåg dina logiska argument.

Språk på jobbet:

En av de vanligaste formerna av retorik i vardagen är den du använder dig av på jobbet. Det kallas ofta branschspråk och används av de flesta som har ett jobb. T ex har en radiopratare såsom Hanna Hellquist ett helt annat språk på jobbet än privat. Också branschtermer är vanligt förekommande på jobb och arbetsplatser.

Du måste också anpassa ditt språk när du besöker andras arbetsplatser. Det kan t ex handla om när du ska till en bank för att förhandla om lån. Då måste du dels vara förberedd med hållbara argument samtidigt som du anpassar ditt språk efter bankmannen.